wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ACTIVEU.PL
 

§1. DEFINICJE
 

 • Administrator Danych Osobowych (Administratorzy) - wpisany do prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), przedsiębiorca: Przemysław Serweta (posiadający NIP 6381142288, REGON 150353334), prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą PHU INTERMEDIA, z siedzibą w Pankach (kod pocztowy: 42-140) przy ul. Częstochowskiej 66, posiadającą NIP 6381142288, REGON 150353334, wpisaną do CEIDG;
 • Check-box - przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta, który można odznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej;
 • Dostawca - podmiot profesjonalny, zawodowo trudniący się transportem drogowym towarów albo usługami pocztowymi, z którym współpracują Sprzedawcy;
 • Hasło - oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, ustalony przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie, umożliwiający Klientowi dostęp do Konta Klienta w Sklepie internetowym;
 • Klient - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie;
 • Konto - oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego zarejestrowanego Użytkownika panel administracyjny w Sklepie, za pomocą którego Użytkownik ten uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych;
 • Login - oznacza indywidualizujące oznaczenie Klienta, przez niego ustalone składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym;
 • Rejestracja - oznacza podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie internetowej www.activeu.pl, zmierzających do założenia Konta w Sklepie. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło;
 • Reklamacja dotycząca towaru - oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawców albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy;
 • Reklamacja dotycząca usługi - oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
 • Sklep - oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawców, dostępny na Stronie Internetowej www.activeu.pl;
 • Sprzedawcy/Usługodawcy - oznacza właściciela Sklepu: wpisanych do prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), przedsiębiorcę: Przemysława Serwetę (posiadającego NIP 6381142288, REGON 150353334), prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą PHU INTERMEDIA, z siedzibą w Pankach przy ul. Częstochowskiej 66 (kod pocztowy: 42-140 Panki), posiadającej NIP 6381142288, REGON 150353334, wpisanej do CEIDG;
 • Strona internetowa - strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep internetowy, udostępniona w domenie activeu.pl;
 • System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;
 • Towar/Produkt - rzecz ruchoma prezentowana na stronach Sklepu albo będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcami;
 • Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Sprzedawców z Klientem Sklepu internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;
 • Usługa świadczona drogą elektroniczną - usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 • Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 • Ustawa o prawach konsumenta - oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 • Użytkownik - osoba w jakikolwiek sposób korzystająca ze Sklepu (np. poprzez zapoznawanie się z treściami znajdującymi się na Stronie);
 • Zamówienie - oznacza złożenie Sprzedawcom przez Klienta oferty zakupu konkretnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

1. Przedmiotem działalności Sklepu Activeu.pl jest handel detaliczny z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

 

2.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługują się Sprzedawcy są następujące: 

 • połączenie z siecią internet,
 • prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3, w szczególności przeglądarka Internet Explorer 7.0 albo Firefox 3.0 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej 98) albo przeglądarka Netscape 7.0 albo Opera 7.02 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej XP),
 • włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
 • zainstalowana wtyczka Flash Player
 • czynna skrzynka poczty elektronicznej.

 

4. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.

 

5. Sprzedawcy informują, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w Sklepie jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie. Oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma charakteru bezwarunkowego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Jednak w przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie Konta. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §13 ust. 6 niniejszego Regulaminu.

 

4. Jeśli Klient uważa, że jakieś postanowienie Regulaminu narusza jego prawa albo interesy jako Konsumenta, Sprzedawcy uprzejmie proszą o poinformowanie ich o tym. Jeżeli okaże się, że twierdzenia Klienta w tej kwestii są zasadne, Sprzedawcy niezwłocznie wprowadzą w Regulaminie odpowiednie zmiany.

 

5. Prezentacja na stronach sklepu internetowego towarów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).

 

6. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

 

7. Warunki realizacji zamówień nietypowych (nie wynikających z prezentacji produktów na stronie internetowej sklepu) są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

 

8. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 

9. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 

10. Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§3. KONTO KLIENTA
 

1. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest jednak wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie.

 

2. Zakładając Konto Klienta, Klient wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając w przypadku osób fizycznych: kraj, imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, w przypadku firmy: kraj, nazwę firmy Klienta, numeru NIP firmy Klienta, numer telefonu, adresu e-mail, adres siedziby firmy Klienta, NIP, REGON. Klient ustala Hasło. Podany adres e-mail jest jednocześnie Loginem.

 

3. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient ma możliwość zaakceptowania Regulaminu. Odznaczenie pola check-box dotyczącego akceptacji Regulaminu jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia.

 

4. Rejestracja Klienta potwierdzana jest przez Sprzedawców za pośrednictwem wiadomości e-mail. Umowa o bezpłatne świadczenie usługi elektronicznej, polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie, zawierana jest w momencie wysłania do Klienta przez Sprzedawców wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim. Klient może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Sprzedawców, usuwając swoje Konto ze Sklepu. Usunięcie przez Klienta Konta ze Sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy, o której mowa w zdaniu 2 niniejszego ustępu.

 

5. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawców.

 

6. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.

 

§4. ZAMÓWIENIE
 

1. Zamówienia może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub przedsiębiorca. Składanie zamówień w Sklepie internetowym Activeu.pl odbywa się za pośrednictwem wypełnienia formularza zamówieniowego, po uprzedniej REJESTRACJI kupującego. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, oraz w soboty niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy (dnia roboczego).

 

2. Sprzedawcy proszą o zachowanie staranności przy wypełnianiu formularza (należy wypełnić wszystkie niezbędne (*) pola), ponieważ nieprawidłowe wypełnienie może uniemożliwić Sprzedawcom realizację złożonego zamówienia.

 

3. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Sprzedawców do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty.

 

4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcami.

 

5. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawców.

 

6. Klient może składać zamówienie poprzez "koszyk" znajdujący się na stronach Sklepu Internetowego.

 

7. Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej i określeniu formy płatności oraz dostawy wysyła Zamówienie do Sklepu. Przed wysłaniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do: zalogowania się do Konta Klienta, jeżeli Klient takie posiada; jeżeli nie posiada Konta Klienta, podania danych wymienionych poniżej w ust. 8.

 

8. Klient wypełnia dedykowany formularz podając w przypadku osób fizycznych: Kraj, imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania; w przypadku firmy: nazwę firmy Klienta, numeru NIP firmy Klienta, numer telefonu, adresu e-mail, adres siedziby firmy Klienta.

 

9. Klient ma prawo do zmiany danych umieszczonych na fakturze. Aby to uczynić należy zadzwonić pod podane numery telefonów oraz przedstawić dane, które będą zmieniane. Po ich potwierdzeniu Klient może dokonać zmiany.

 

10. W przypadku Zamówienia jednorazowego Klient nie ma możliwości śledzenia statusu zamówienia poprzez dedykowane do tego celu funkcje udostępniane w Koncie Klienta. Otrzymuje informację na podany adres e-mail o złożeniu Zamówienia oraz potwierdzenie jego wysyłki.

 

11. Sklep potwierdza automatycznie (mailem) przyjęcie zamówienia poprzez Sklep Internetowy w dniu jego otrzymania.

 

12. Potwierdzenie jest wysyłane automatycznie na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji lub przy składaniu Zamówienia jednorazowego.

 

§5. PŁATNOŚĆ
 

1. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN lub EUR (dla angielskojęzycznej wersji sklepu), są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

 

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta jak i Sprzedawców.

 

3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

 

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 • gotówką przy odbiorze (płatne Dostawcy przy Dostawie);
 • przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawców, przy wpłacie należy jako tytuł podać nr zamówienia); czas realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą wpłynięcia należności na konto Sprzedawcy;
 • płatność online przy czym podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań (zwanym dalej Przelewy24); przy płatnościach online czas realizacji transakcji rozpoczyna się od momentu pozytywnej weryfikacji i akceptacji płatności przez Przelewy24;
 • kartą płatniczą przy czym podmiotem świadczącym obsługę płatności kartą jest Przelewy24; przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji przez Przelewy24.; dostępne są płatności za pomocą kart Visa i MasterCard.

 

5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 

§6. PARAGONY, FAKTURY VAT
 

1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest paragon fiskalny; nie ma możliwości wystawienia duplikatu paragonu fiskalnego.

 

2. Aby otrzymać fakturę VAT, należy poprosić Sprzedawców Activeu.pl o wystawienie takiej faktury niezwłocznie po zakupie, podając mailem lub w formularzu zamówienia dane do faktury VAT. W przypadku zmiany decyzji z paragonu na fakturę NABYWCA powinien w miarę możliwości jak najszybciej przesłać paragon fiskalny pocztą na adres siedziby Sprzedawców.

 

§7. DOSTAWA
 

1. Zakupione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy - Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej Fedex, DPD, InPost.

 

2. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia, jako adres dostawy.

 

3. W dniu wysłania towaru do Klienta wysyłana jest informacja na adres e-mail Klienta od Sklepu Internetowego z potwierdzeniem realizacji wysłania Towaru.

 

4. W przypadku, gdy Dostawę realizuje firma kurierska Klient dodatkowo otrzymuje wiadomość e-mail od firmy kurierskiej z podanym nr przesyłki i danymi kontaktowymi.

 

5. Po podpisaniu odbioru przesyłki lub uiszczeniu opłaty pobrania Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności Dostawcy w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.

 

6. Zapłata za towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je Dostawca.

 

7. Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów Dostawy. Koszt dostarczenia zamówionego towaru każdorazowo podawany jest na Stronie, podczas składania Zamówienia przez Klienta, przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

8. Termin dostarczenia zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawców, o ile przed zawarciem umowy sprzedaży nie nastąpią inne ustalenia pomiędzy Sprzedawcami a Klientem odnośnie terminu dostawy.

 

9. Dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą zostać potwierdzone przez obie strony a ich koszty ustalane są indywidualnie, w drodze negocjacji pomiędzy Sprzedawcami a Klientem.

 

10. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy po potwierdzeniu przez sklep skompletowania zamówienia. Towar można odebrać w Biurze Handlowym w dni powszednie w godz. 9:00 do 16:00.

 

11. Sprzedawcy dołączają do Dostawy fakturę VAT lub paragon obejmujące dostarczane pozycje Zamówienia.

 

12. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia, jako adres dostawy, firma doręczająca przesyłkę pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawców. Sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. Sprzedawcy ponowią Dostawę po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie Zamówionego Towaru. Jeżeli poprzednia próba Dostawy była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Klienta, będzie zobowiązany do poniesienia kosztów ponownej Dostawy zamówionego Towaru.

 

13. Sprzedawcy informują, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Klient ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Klient otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawcy zalecają przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres siedziby Sprzedawców, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawców zgłoszonej przez Klienta reklamacji.

 

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY
 

1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcami w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

 

2. Sprzedawcy przypominają, iż Konsumentem zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego jest osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

3. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcom albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres sklep@activeu.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawców. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawcy udostępnia wzór formularza tutaj. W zależności od wyboru Konsumenta ustawowy formularz może zostać przesłany zarówno pocztą elektroniczną (jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym).

 

4. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcom na adres:

 

PHU INTERMEDIA, ul. Częstochowska 66, 42-140 Panki.

 

5. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości, o ile nie stanowi to dla Klienta uciążliwości, zalecane jest opakowanie Towaru w oryginalne opakowanie z kompletną jego zawartością (nie tylko samo urządzenie, ale również wszelkie inne dołączone akcesoria, instrukcje i dokumenty).

 

6. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawcy zwracają mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawcy mogą wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

7. Sprzedawcy uprzejmie proszą Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia od umowy.

 

8. W przypadku odstąpienia od umowy, wartość towaru oraz kosztów dostawy Towaru do Klienta zostanie zwrócona Klientowi, w taki sam sposób w jaki klient wpłacił należność do sklepu w terminie 14 dni od daty złożenia przedmiotowego oświadczenia przez Klienta.

 

9. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW, GWARANCJE

 

1. Sprzedawcy odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 - 576 (4) Kodeksu cywilnego).

 

2. Nabywca zobowiązany jest do użytkowania Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami producenta dot. eksploatacji i konserwacji. Sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z produktów sprzedawanych w Sklepie lub stosowanie ich do celów niewłaściwych.

 

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Activeu.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

4. Sprzedawcy zobowiązani są do wydania towaru bez wad.

 

5. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 327500248, w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawców, pocztą elektroniczną na adres: sklep@activeu.pl).

 

6. Sprzedawcy ustosunkują się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

 

7. Reklamowany produkt odsyłać należy na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawców:

 

PHU INTERMEDIA, ul. Częstochowska 66, 42-140 Panki.

 

8. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.

 

9. Sprzedawcy uprzejmie proszą Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.

 

10. Sprzedawcy zalecają Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

 

11.Niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.

 

12. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawców na podstawie rękojmi.


 

§10. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Świadczone przez Usługodawców drogą elektroniczną usługi są bezpłatne. Sprzedaż towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.

 

2. Do usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną należy:

 • udostępnianie Użytkownikowi do wglądu opisów produktów (w tym zdjęć) za pomocą strony internetowej www.activeu.pl;
 • udostępnianie Użytkownikowi za pomocą strony internetowej www.activeu.pl formularza zamówienia;
 • wysyłanie, w przypadku wyrażenia na to przez Użytkownika odrębnej, świadomej i dobrowolnej zgody, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, newsletter'a;
 • umożliwianie Użytkownikowi korzystania z konta w Sklepie internetowym.

 

3. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w ust. 2 pkt a i b niniejszego paragrafu, poprzez opuszczenie strony internetowej www.activeu.pl.

 

4. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia przez Usługodawcę usługi, o której mowa w ust. 2 pkt d, poprzez usunięcie swojego konta ze Sklepu internetowego.

 

5. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt c, zawsze może zostać przez Usługobiorcę cofnięta. W tym celu wystarczy wysłać do Sprzedawców na adres mailowy sklep@activeu.pl wiadomość e-mail z informacją o rezygnacji z newslettera.

 

6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy sklep@activeu.pl) bądź w tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na adres: PHU INTERMEDIA, ul. Częstochowska 66, 42-140 Panki).

 

7. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§11. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 

1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Intermedia” Przemysław Serweta (zwane dalej Intermedia) informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych swoich Klientów (zwanych też dalej Państwa/Państwu, Pani/Panu, Twoich/Tobie) oraz o przysługujących im prawach z tym związanych. Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania, będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych opisane zostały w dokumencie Polityka prywatności. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami dokumentu zamieszczonymi na stronie internetowej "Polityka prywatności" (link w stopce).

 

§12. PRAWA AUTORSKIE
 

1. Sprzedawcom albo podmiotom współpracującym z nimi, przysługują prawa autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy i innych treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego.

 

2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych przez Sprzedawców na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcami i tylko na własny użytek Klienta.

 

3. Dane oraz wszelkie inne materiały udostępnione Klientowi lub Użytkownikowi na Stronie Internetowej, podlegają ochronie prawa autorskiego, nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawców.

 

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

1. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie internetowego sklepu Activeu.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

 

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem Sklepu internetowego ze Sprzedawcami / Usługodawcami umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawców/Usługodawców (Sprzedawcy/Usługodawcy mogą, lecz nie muszą zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

 

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców ze Sprzedawcami/Usługodawcami za pośrednictwem Sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawców/Usługodawców.

 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

 

6. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

7. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.

 

8. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę "Regulamin" (link w stopce)  i dokonanie wydruku albo zapisanie pliku html z regulaminem na dysku twardym komputera.

 

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2017 r.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu