Reklamacje

PROCEDURA OBSŁUGI REKLAMACJI W 4 KROKACH

1. Pobierz i wypełnij formularz reklamacyjny.

2. Dobrze zapakuj towar.

3. Wyślij towar wraz z formularzem reklamacyjnym i dowodem zakupu na adres:

PHU INTERMEDIA, ul. Częstochowska 66, 42-140 Panki.

4. Oczekuj na odpowiedź z działu obsługi reklamacji (max 14 dni).

 

UWAGI DO PROCEDURY OBSŁUGI REKLAMACYJNEJj.

Przesyłkę reklamacyjną klient wysyła na własny koszt.

Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane.

Przesyłkę należy odpowiednio zabezpieczyć.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zaginione lub zniszczone w trakcie transportu przez niezależnego przewoźnika.

Warunkiem przyjęcia przedmiotu w ramach reklamacji jest przesłanie go z podpisanym formularzem reklamacyjnym. Towary bez prawidłowo wypełnionego formularza serwisowego mogą być potraktowane jako urządzenia do naprawy odpłatnej lub zwrócone bez podjęcia czynności serwisowych na koszt Klienta.

W przypadku braku przesłanek kwalifikujących przesłany przez Klienta towar jako wadliwy Gwarant zobowiązuje się do przedstawienia Klientowi na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej szczegółowego uzasadnienia swojej decyzji. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Klienta.

Jeżeli towar jest oklejony plombą gwarancyjną, musi być ona w stanie nienaruszonym. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia plomby nastąpi utrata gwarancji.

Gwarancji nie podlegają urządzenia po upływie okresu gwarancyjnego, oraz uszkodzenia powstałe na skutek wyładowań atmosferycznych, przepięć powstałych w instalacji NN oraz sieci zasilającej, zalania, uszkodzeń mechanicznych i termicznych, niezgodnego z instrukcją obsługi i przeznaczeniem użytkowania, niewłaściwego podłączenia innych urządzeń peryferyjnych oraz samowolnych przeróbek i zmian konstrukcyjnych.

Wszystkie czynności serwisowe nie mieszczące się w ramach gwarancji podlegają wycenie i opłacie

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia.

Szczegółowo kwestie związane z reklamacjami i gwarancjami omawiane są w par.9 regulaminu sklepu.